NOVICE in dogodki

pROJEKTI

Družba Hyb sodeluje pri izvedbi projekta Kompetenčni center za tovarne prihodnosti, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017-2018.

 

Nosilec in prijavitelj projekta je Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d., družba Hyb pa sodeluje kot eden izmed 18 partnerjev-podjetij, katerih osnovna dejavnost sodi v področje SKD C.26 (proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov).

 

Cilj kompetenčnega centra je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ključnih panožnih profilov oz. delovnih mest, kot so vodja proizvodnje, vzdrževanja, razvojni inženir, proizvodni tehnolog, strojnik, mehatronik, vodja področja kakovosti, inženir robotike in drugi.

 

Namen kompetenčnega centra:

  • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k us-posabljanju;
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja ka-drov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija gospodarskih panog in / ali področij uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji Pametne Specializacije

 

V družbi Hyb nameravamo v projekt vključiti do 26 zaposlenih, ki bodo v času njegovega izvajanjaopravili najmanj 39 usposabljanj (zunanja usposabljanja, interna usposabljanja v podjetju ter us-posabljanja znotraj kompetenčnega centra). Upravičeni stroški za izvedbo usposabljanj v okviru projekta znašajo 18.940 EUR, sofinanciranje bo znašalo 11.364 EUR (60% upravičenih stroškov).

 

Projekt sofinancirajo:

  • Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti,
  • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladu RS in
  • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Hyb d.o.o

Levičnikova cesta 34

8310 Šentjernej

Slovenia

+386 7 3934 800

+386 7 3934 849

info@hyb.si

www.hyb.si

©2021 - Hyb d.o.o